کدال۳۶۰
1400/07/03
15:34
#حفارس اساسنامه شرکت مصوب اساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ 1389/04/10 شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس با فایل های پیوست منتشر شد...

#حفارس


اساسنامه شرکت مصوباساسنامه شرکت مصوب #مجمع عمومی #فوق_العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۷-۰۳ ۱۵:۳۴:۴۶ (۷۹۹۰۷۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0