مهندسی مالی
1399/11/13
23:57
آقای بارتلمی یک چیز رو خوب در گوشَت فرو کن، در هیچ جای این دنیا واقعا قانونی وجود نداره، قانون رو کسی تعیین میکنه که زورش از همه بیشتر باشه. #گی...

آقای بارتلمی یک چیز رو خوب در گوشت فرو کن، در هیچ جای این دنیا واقعا قانونی وجود نداره، قانون رو کسی تعیین میکنه که زورش از همه بیشتر باشه.
#گیوم_موسو

انتهای خبر

0
0