کانال کدال
1399/09/03
11:31
📊 نماد : کگل 📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه 🏭 شرکت: معدني و صنعتي گل گهر 🔸 سرمایه فعلی: 48,000,000 میلیون ریال 🔷 مبلغ افزایش سرمایه: 26,400,0...

📊 نماد : کگل📑 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه🏭 شرکت : معدنی و صنعتی گل گهر🔸 سرمایه فعلی: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال✅ درصد افزایش سرمایه : ۵۵ درصد🔰 منبع تامین افزایش سرمایه:◀️ مبلغ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#کگل #افزایش_سرمایه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰:۵۲:۴۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0