بتاسهم
1401/02/12
11:01
در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي حمل و نقل بين المللي خليج فارس(حفارس)جهت برگزاري مجامع عادي بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضاي هيئت ...

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(حفارس)جهت برگزاری مجامع عادی بطور فوق العاده بمنظور انتخاب اعضای هیئت مدیره و عمومی فوق العاده، سیمان قاین(سقاین)، صنایع لاستیکی سهند(پسهند)، دوده صنعتی پارس(شدوص)،سیمان خاش(سخاش) جهت برگزاری مجامع عادی سالیانه بمنظور تصویب صورت های مالی و عمومی فوق العاده و حق تقدم شرکت سیمان خاش(سخاش) با توجه به توقف نماد اصلی، متوقف خواهند شد.


انتهای خبر

0
0