کدال۳۶۰
1401/06/02
13:59
#وبهمن ❇️مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری بهمن 🔹 سرمایه فعلی: 2,750,000 میلیون ریال 🔹 تعداد سهام قابل انتشار: 11,250,000,...

#وبهمن


❇️ مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری بهمن🔹 سرمایه فعلی: ۲,۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 تعداد سهام قابل انتشار: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم🔹 درصد افزایش سرمایه: ۴۰۹٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته - ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (۱۰۰٪)
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۰۰:۰۸ (۹۰۴۲۸۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0