بتاسهم
1402/02/06
07:59
#بورس_کالا دوشنبه و سه شنبه 4 و 5 اردیبهشت تالار پتروشیمی: آمونیاک 72-80 میلیون ريال اوره 68-75 میلیون ريال محصول جمپیلن 485میلیون ريال-58% رقابت ...

#بورس_کالا دوشنبه و سه شنبه ۴ و ۵ اردیبهشتتالار پتروشیمی:


آمونیاک ۷۲-۸۰ میلیون ریال


اوره ۶۸-۷۵ میلیون ریال


محصول جمپیلن ۴۸۵میلیون ریال-۵۸٪ رقابت


محصول شغدیر ۲۹۱میلیون ریال-۲۱٪ رقابت


محصول شکربن ۴۳۹میلیون ریال-بدون معامله


سولفات سدیم شاملا ۳۸.۸۴میلیون ریال


نخ شگویا ۶۴۹میلیون ریال-۴۱٪ رقابت


نخ شپلی ۶۰۵میلیون ریال-۲٪ رقابتتالار صنعتی:


اسفنجی ۱۲۴میلیون ریال-۲۴٪ رقابت


اسلب فخوز ۱۸۳میلیون ریال


متوسط شمش فولاد ۲۰۱میلیون ریال


گالوانیزه فجر ۴۴۳میلیون ریال


شمش فایرا ۱۰۱۵میلیون ریال-۳۶٪ رقابت


متوسط شمش روی ۱۲۵۱میلیون ریال


شمش روی فگستر ۱۳۴۰میلیون ریال-۷۱٪ رقابت


کاتد فملی ۳۸۶۴میلیون ریال-۳۹٪ رقابتتالار فرآورده نفتی:


لوبکات ۱۳۷-۱۴۱ میلیون ریال-رشد قیمت پایه


متوسط روغن پایه ۲۶۹میلیون ریال-عدم رقابتتالار سیمان:


عرضه ۱.۳میلیون تن-تقاضا ۱.۵میلیون تن


معامله ۱.۲۱میلیون تن-رقابت ۴.۵درصدبیشترین رقابت در محصول شرکت های:


سخاش، سصفها، سفانو، ساوه، ستران


سکارون، سصوفی، سفار، سپاها، ساربیلبالاترین درصد رقابت تیپ۲ فله در شرکت های:


سخاش، سفانو، سفار، سغرب، سدشتبالاترین درصد رقابت در کیسه تیپ ۲:


سصوفی، سفار، ستران، سخزر، سپاها


validhelalat

انتهای خبر

0
0