بتاسهم
1399/09/05
17:58
#پاسا شهریور با فروش 803 میلیارد ریالی و مهر 551 میلیارد ریال و ابان 719 میلیارد ریالیجالب بوده است و مجموع فروش8 ماهه 4589 میلیارد ریال بوده...

#پاسا شهریور با فروش ۸۰۳ میلیارد ریالی و مهر ۵۵۱ میلیارد ریال و ابان ۷۱۹ میلیارد ریالیجالب بوده است و مجموع فروش۸ ماهه ۴۵۸۹ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۲۴۳ میلیادر ریال بوده است


نرخ تقریبا نسبت به فروردین ۲ برابر شده و به ۵۱۹,۳۹۶ ریال رسیده استانتهای خبر

0
0