کدال۳۶۰
1400/07/27
17:49
#سپرده تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 🔹 زمان برگزاری: س...

#سپرده


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
🔹 سرمایه فعلی: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۵,۲۳۵,۳۴۷ میلیون ریال- اندوخته : ۱,۷۶۴,۶۵۳ میلیون ریال
۱۴۰۰-۰۷-۲۷ ۱۷:۴۹:۴۵ (۸۰۷۱۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0