اقتصاد ایران
1399/08/13
00:08
فساد و بخشیدن از کیسه خلیفه در بورس چگونه است‼️ نماد : #دی بعد از مجمع عمومی نماد در روز اول بازگشایی ابطال گردید با کمک بازیگران سهم و اما روز ...

فساد و بخشیدن از کیسه خلیفه در بورس چگونه است‼️نماد : #دیبعد از مجمع عمومی نماد در روز اول بازگشایی ابطال گردید با کمک بازیگران سهم


و اما روز دوم قیمت مچینگ حدود تا ۴۵۰۰ افت کرد که مجدد باطل شد و بلافاصله در حالیکه همه تصور میکردن اینبار نیز همانند روز قبلی معاملات ابطال میگردد با دامنه نوسان عادی(۵) بازگشایی شد که در ثانیه های اول ۱۷ میلیون برگ سهم در قیمت ۵۵۰۰تومان توسط حقوقی از حقیقی باخبر خریداری شد ‼️


اگر بازگشایی های قبلی باطل نمیشد این ۱۷میلیون برگ سهم حقیقی های خودی نیز مشمول زیان حدود۲۰ درصدی میشدند .... ولی قرار نیس نورچشمی ها زیان کنند و حقوقی سهم از جیب شرکت و در واقع بیت الحال جبران زیان نمود .... و تا اینجای قیمت سهم حدود ۲۲درصد نورچشمی ها مثل بقیه سهامدارن خرد که شامل خانواده محترم شهدا نیز میباشند مشمول زیان نشدندراحتترین راهکار برای شناسایی این نورچشمی ها شناسایی کدهای حقیقی فروشنده در مورخ ۶آبانماه میباشد ولی هیچ موقع همچین کاری صورت نمیپذیرد ....و حالا که در آستانه ارسال نظر حسابرس میباشیم این نورچشمی ها در بهترین قیمت مجددا به سهم ورود مینمایند ....
🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0