نبسا
1399/10/28
17:55
#حکشتی محدوده حمایتی مستحکم همراه با واگرایی مثبت.

#حکشتی


محدوده حمایتی مستحکم همراه با واگرایی مثبت.
انتهای خبر

0
0