بتاسهم
1401/02/01
10:13
#سخاش عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-250 مورخ 1400/12/02 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/22 با توجه به ...

#سخاش عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۵,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۷۵,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹


انتهای خبر

0
0