بتاسهم
1401/05/30
19:55
#رمپنا را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت در گزارش ۳ماهه به سود ۳۵ ریالی به‌ ازای هرسهم رسیده است .

#رمپنا را باید ۱۲ماهه و تلفیقی دید ولی در هر صورت در گزارش ۳ماهه به سود ۳۵ ریالی به ازای هرسهم رسیده است .


انتهای خبر

0
0