بورس۲۴
1401/02/12
09:19
«کسرام» متوقف شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، نماد شرکت پارس سرام با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

«کسرام» متوقف شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، نماد شرکت پارس سرام با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.


کسرام
انتهای خبر

0
0