نوآوران امین
1400/03/03
21:47
الکتریک خودرو شرق(#خشرق) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 134 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با...

الکتریک خودرو شرق(#خشرق)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۳۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۹۹۷,۵۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۱۱,۶۸۳,۲۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۱۶۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۸۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0