بورس۳۶۵
1399/08/12
13:12
✅ عضو ناظر شورای عالی بورس: دولت پشت مردم را در بورس خالی کرد بانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدند یک حقوقی نزدیک به د...
✅

عضو ناظر شورای عالی بورس: دولت پشت مردم را در بورس خالی کردبانکهای ورشکسته با تحولات نیمه اول سال از ضرر و زیان خارج شدندیک حقوقی نزدیک به دولت، ۴ هزار میلیارد تومان در سقف فروخت و فقط ۸۰۰ میلیارد تومان در کف قیمت خریدانتهای خبر

0
0