نوآوران امین
1399/10/29
12:52
سایپا شیشه(#کساپا) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 85 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه...

سایپا شیشه(#کساپا)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۵۳۹,۵۲۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۷۸۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۶۴۶ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۵۲۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0