موج مثبت Positive Wave
1399/10/08
10:34
سهامدارهای عجول و کم حوصله #وخارزم در حال خروج هستن بزودی پیشمان خواهند شد

سهامدارهای عجول و کم حوصله #وخارزم در حال خروج هستنبزودی پیشمان خواهند شد

انتهای خبر

0
0