بتاسهم
1399/11/07
18:26
پتروشیمی #پارس در دی درخشان ظاهر شد 3 ماهه گذشته هم خوب بود در اذر با وجود اور هال به فرش 24027 میلیارد ریالی رسیده بود و نرخ فروش ۱۹۰,۹۰۳,۲...

پتروشیمی #پارس در دی درخشان ظاهر شد


۳ ماهه گذشته هم خوب بود در اذر با وجود اور هال به فرش ۲۴۰۲۷ میلیارد ریالی رسیده بود و نرخ فروش ۱۹۰,۹۰۳,۲۵۰ ریال است


در مهر این عدد ۲۴۰۷۰ میلیارد ریال بود و ابان ۲۱۷۱۹ میلیارد ریال بوده است .


نرخ استایرن در ابان ۱۳۷,۳۲۹,۴۸۸ ریال ، مهر ۱۲۰,۹۰۹,۰۰۹ ریال بوده


و حالا در دی ماه ۲۹۳۵۷ میلیارد ریال فروخته است و فروش بسیار خوبی ثبت کرده است نرخ استایرن در دی ماه ۱۹۳,۱۹۵,۵۴۹ریال است


جمع فروش ۱۹۶۵۱۱ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه این عدد ۱۳۱۹۷۴ میلیارد ریال می باشد.


شرایط خوبی داردانتهای خبر

0
0