کانال عرضه اولیه
1399/12/04
21:40
🔴🔵⚫️👈 در خصوص عرضه اولیه #اپال سهامداران سه دیدگاه دارند... 🔷👈 عده ای با توجه به وضعیت بازار؛ آن را دهن کجی به سهامداران می دانند و خواستار تحریم ...

🔴🔵⚫️👈 در خصوص عرضه اولیه #اپال سهامداران سه دیدگاه دارند...🔷👈 عده ای با توجه به وضعیت بازار؛ آن را دهن کجی به سهامداران می دانند و خواستار تحریم آن هستند.🔷👈 عده ای بخاطر اینکه می گویند این سهم گران در حال عرضه است و با توجه به عرضه های ناموفق قبلی؛ که اکنون نیز بعضی از سهام عرضه شده اولیه؛ سهامداران خود را با زیان روبرو ساختند خواستار تحریم عرضه اولیه در این مقطع زمانی و با این قیمت هستند.🔷👈 عده ای نیز برایشان فرقی نمی کند و هر عرضه ای باشد می خرند. حال بازار خوب باشد نباشد؛ گران باشد نباشد؛ فقط اسمش عرضه اولیه باشد...🔷👈 در هر صورت شما هستید که باید تصمیم بگیرید که چه کاری در این مقطع صحیح است و باید انجام داد.

انتهای خبر

0
0