پارسیس تحلیل
1399/08/12
07:00
#پارسان بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم نفت و گاز پارسیان - پارسان در تاریخ 11 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 118410 ...

#پارسانبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم نفت و گاز پارسیان - پارسان در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۱۸۴۱۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۱۰۸۷۸ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشیمی پردیس - پتروشیمی پارس - پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۵۲۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۹۶۲ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #پارسان ۳۱۶۸۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۲ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0