بتاسهم
1399/09/04
22:51
#سبهان مهر پرمهری داشت ولی ابان افت کرد سهمی که شهریور 113 میلیارد ریال فروش داشته است مهر این عدد به 327 میلیارد ریال رسیده و ابان 197 میلیارد...

#سبهان مهر پرمهری داشت ولی ابان افت کرد


سهمی که شهریور ۱۱۳ میلیارد ریال فروش داشته است مهر این عدد به ۳۲۷ میلیارد ریال رسیده و ابان ۱۹۷ میلیاردریال


در۸ماهه به فروش ۱۶۱۰ میلیارد ریالی رسیده .


مدت مشابه سال قبل ۹۰۲ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0