کدال۳۶۰
1399/10/29
11:05
#دی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت بانک دی شرح رویداد: 1399-10-29 11:04:51 (71356...

#دی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت بانک دیشرح رویداد:۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۱:۰۴:۵۱ (۷۱۳۵۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0