مجید سلطانی
1399/08/26
11:04
#فروی هم سهم خوش بنیه ایست که امروز هم صف خرید است.

#فروی هم سهم خوش بنیه ایست که امروز هم صف خرید است.


انتهای خبر

0
0