کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/22
21:46
#وخارزم ارزش بازار وخارزم به 9 هزار میلیارد تومان رسید ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود (مردادماه) 26 هزار میلیارد تومان بود -افت از سقف تاریخ...

#وخارزمارزش بازار وخارزم به ۹ هزار میلیارد تومان رسیدارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود (مردادماه) ۲۶ هزار میلیارد تومان بود-افت از سقف تاریخی : منفی ۶۵٪- بازدهی از ابتدای سال : ۵۶٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0