بورس۳۶۵
1399/08/10
21:56
در هر دو سهم شبندر و شتران قدرت خرید رو به تقویت است و می توانند از این فشار فروش فاصله بگیرند و روند بهتری داشته باشند

در هر دو سهم شبندر و شتران قدرت خرید رو به تقویت است و می توانند از این فشار فروش فاصله بگیرند و روند بهتری داشته باشند


انتهای خبر

0
0