سهم گلچین
1399/10/06
22:36
دلیل آنکه سهام بنیادی بازار بزعم گزارشات عالی ماهانه و ۹ ماهه ، فروشنده دارد ، به رویکرد تاخیر در شناسایی سود سرمایه گذاران حقوقی و نهادی باز می گر...

دلیل آنکه سهام بنیادی بازار بزعم گزارشات عالی ماهانه و ۹ ماهه ، فروشنده دارد ، به رویکرد تاخیر در شناسایی سود سرمایه گذاران حقوقی و نهادی باز می گردد . زیرا آنان سودهایی که می باید در بهار و تابستان شناسایی می کردند را اکنون شناسایی می کنند! اما این رفتار تفاوتی در ماهیت عملکرد شرکتها نمی دهد ، جز آنکه روند رشد سهام آنان را طولانی تر می کند./معیار


انتهای خبر

0
0