پارسیس تحلیل
1401/01/20
07:01
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 17 فروردین 1401 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۱پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۵۱۴۷۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۶۵۱۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و مس شهید باهنر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۲۶۴۳ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۲۴۷۵ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۲۰۶۵۰ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۴۷ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0