کدال۳۶۰
1401/06/01
16:54
#قنقش آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29 شرکت قند نقش جهان با فایل های پیوس...

#قنقش


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت قند نقش جهان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۱۶:۵۴:۴۳ (۹۲۸۱۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0