بورس۲۴
1400/10/30
15:32
«وپترو» از بدهی شرکت تولیدی گازلوله به بانک اقتصاد نوین خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی توضیحاتی در خصوص صدور دادنامه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۶ صادره از شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران و رد دعوای ابطال قرارداد بانکی فیمابین شرکت تولیدی گازلوله و بانک اقتصاد نوین منتشر کرد.

«وپترو» از بدهی شرکت تولیدی گازلوله به بانک اقتصاد نوین خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اعلام نمود که صدور دادنامه مورخ ۱۴۰۰.۱۰.۲۶ صادره از شعبه ۶۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران و رد دعوای ابطال قرارداد بانکی فیمابین شرکت تولیدی گازلوله و بانک اقتصاد نوین که این شرکت به عنوان ضامن قرارداد در معرض فروش و حراج سهام توقیفی می باشد.ضمن توافق با بانک مذکور جهت تعیین بازپرداخت بدهی معوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال واریز و الباقی حداکثر ۴۵۰ میلیارد ریال شامل اصل باقی مانده و سایر هزینه های مترتب ظرف ۱۵ روز آینده تصفیه خواهد شد.وپترو
انتهای خبر

0
0