بورس۳۶۵
1399/08/25
11:10
سهمی که ۴۰۰ میلیون از ابتدای صبح صف خرید داشت رنج منفی می شود.. واقعا چه کسانی با چه هدفی بازار را تخریب میکنند

سهمی که ۴۰۰ میلیون از ابتدای صبح صف خرید داشت رنج منفی می شود..واقعا چه کسانی با چه هدفی بازار را تخریب میکنندانتهای خبر

0
0