بتاسهم
1399/08/26
20:44
تغییر نظر بانک مرکزی ؟؟ اجازه افزایش سقف و امکان تاسیس صندوق های جدید برای نهادهای مالی وابسته به بانکها در سالهای اخیر به دلیل عدم اجازه بانک مر...

تغییر نظر بانک مرکزی ؟؟اجازه افزایش سقف و امکان تاسیس صندوق های جدید برای نهادهای مالی وابسته به بانکهادر سالهای اخیر به دلیل عدم اجازه بانک مرکزی، خیلی از نهادهای مالی وابسته به بانکها، نمی توانستند صندوق جدید تاسیس نمایند یا افزایش سقف دهند، این یک تغییر بزرگ است و ظاهرا" بانک مرکزی آنرا قبول کرده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0