مجید سلطانی
1399/11/11
09:52
بازار بقدری دستکاری شده که nav صندوقها با قیمتشان گویا دو چیز جدا هستند !

بازار بقدری دستکاری شده که nav صندوقها با قیمتشان گویا دو چیز جدا هستند !


انتهای خبر

0
0