نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/09/19
16:43
#بیشترین_خروج_پول_حقیقی: بانکها و موسسات اعتباری 152 میلیارد تومان فرآورده های نفتی 95 میلیارد تومان چندرشته ای صنعتی 73 میلیارد تومان

#بیشترین_خروج_پول_حقیقی:بانکها و موسسات اعتباری ۱۵۲ میلیارد تومانفرآورده های نفتی ۹۵ میلیارد تومانچندرشته ای صنعتی ۷۳ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0