پدرام راد
1401/03/24
13:31
همین سهم ثشاهد رو در سقف سر مردم اوار کرد بنیاد شهید و اموالش رو هم دارن به غارت میبرن مسیولینش بدون هیچ پاسخگویی.

همین سهم ثشاهد رو در سقف سر مردم اوار کرد بنیاد شهید و اموالش رو هم دارن به غارت میبرن مسیولینش بدون هیچ پاسخگویی.


انتهای خبر

0
0