پارسیس تحلیل
1401/02/24
10:00
#کدال #زمستان 🟢 گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (21) #خدیزل #بترانس #کخاک #دارو #پخش #داسوه #غپینو #ساراب #غشصفا #کاسپین ❇️ ادامه دارد... کانال ...

#کدال #زمستان🟢 گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۲۱)#خدیزل #بترانس #کخاک #دارو #پخش #داسوه #غپینو #ساراب #غشصفا #کاسپین❇️ ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0