حامیان بورس ایران
1399/08/18
11:55
سهام #ریالی مطمینا" می توانند آغاز گر و نقطه عطف برگشت بازار باشند و در روزها و ماههای پیش رو بازدهی سهام #ریالی از دلاری بهتر خواهد بود.

سهام #ریالی مطمینا" می توانند آغاز گر و نقطه عطف برگشت بازار باشند و در روزها و ماههای پیش رو بازدهی سهام #ریالی از دلاری بهتر خواهد بود.


انتهای خبر

0
0