همفکران
1401/02/31
16:51
#مجمع #خدیزل 📌 مجمع شرکت بهمن دیزل، تقسیم ده درصد از سود خالص را تصویب و هیئت مدیره را مکلف کرد ظرف سه ماه جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته اق...

#مجمع


#خدیزل📌 مجمع شرکت بهمن دیزل، تقسیم ده درصد از سود خالص را تصویب و هیئت مدیره را مکلف کرد ظرف سه ماه جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام نماید.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0