بتاسهم
1399/11/07
19:11
#غمارگ اولین ماه سال مالی جدید در دی به 810 میلیارد ریال فروش رسیده و نرخ فروش ۱۰۴,۸۵۸,۳۹۴ریال است مدت مشابه 796میلیارد ریال بوده است تقریبا مقد...

#غمارگ اولین ماه سال مالی جدید


در دی به ۸۱۰ میلیارد ریال فروش رسیده و نرخ فروش ۱۰۴,۸۵۸,۳۹۴ریال است مدت مشابه ۷۹۶میلیارد ریال بوده است تقریبا مقدار تولید نصف شده استانتهای خبر

0
0