مهدی ساسانی
1399/08/19
11:11
خبری خوب برای بازار قیمت گذاری دستوری در بورس کالا قرار است منتفی شود

خبری خوب برای بازار قیمت گذاری دستوری در بورس کالا قرار است منتفی شودانتهای خبر

0
0