کدال۳۶۰
1399/08/12
23:02
چگونه ختور در این بازار منفی صعودی شد با استفاده از الگوریتم حرکت هوشمند توضیحات : http://www.AloBoorse.com/توضیحات-نرم-افزار-تحلیلگر-الوبورس ارتبا...
انتهای خبر

0
0