بورس۲۴
1401/03/04
13:17
توضیحات تکمیلی «تمحرکه» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت نیرو محرکه اعلام نمودکاهش درآمد عملیاتی ناشی از افزایش هزینه های سربار، وصول برخی از صورتحساب های هزینه و صورت وضعیت پیمانکاران بوده است.

توضیحات تکمیلی «تمحرکه» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نیرو محرکه اعلام نمودکاهش درآمد عملیاتی ناشی از افزایش هزینه های سربار، وصول برخی از صورتحساب های هزینه و صورت وضعیت پیمانکاران بوده است.

تمحرکه
انتهای خبر

0
0