کدال۳۶۰
1399/09/23
11:59
#فخوز تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فولاد خوزستان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 08:30 مورخ 1399/09/12 🔹 سرمایه فعل...

#فخوز


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فولاد خوزستان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۰۸:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
🔹 سرمایه فعلی: ۱۹,۰۴۸,۶۹۷,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۶۲٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳۰,۹۵۱,۳۰۳ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- سود انباشته : ۳۰,۹۵۱,۳۰۳ میلیون ریال
۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۱:۵۹:۵۴ (۷۰۲۰۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0