تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
21:23
#وسپه درآذر در اخرین ماه سال مالی به سود 862 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر 4333642 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وسپه درآذر در اخرین ماه سال مالی به سود ۸۶۲ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا اذر ۴۳۳۳۶۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0