پارسیس تحلیل
1401/02/30
17:30
#کدال #زمستان ✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (36) #غزر #غبهار #غگرجی #قرن #زدشت #زبینا #زکشت #غنیلی #غدیس #گدنا 🔹 ادامه دارد ... کانال تحلیل...

#کدال #زمستان✳️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۳۶)#غزر #غبهار #غگرجی #قرن #زدشت #زبینا #زکشت #غنیلی #غدیس #گدنا🔹 ادامه دارد ...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0