تکنیکال ثنایی
1400/07/04
12:28
#غگیلا سهم کوچک دوست داشتنی داداش موقعیت مناسبی در حال وقوع است زیر نظر بگیرید تا تثبیت شود.400/07/04 @bours.trader.sanaei

#غگیلا


سهم کوچک دوست داشتنی داداش


موقعیت مناسبی در حال وقوع است زیر نظر بگیرید تا تثبیت شود.۴۰۰/۰۷/۰۴


@bours.trader.sanaeiانتهای خبر

0
0