بورس۲۴
1400/12/07
09:39
فروش ۱۱ ماهه «پدرخش» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

فروش 11 ماهه «پدرخش» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۸۹ میلیارد تومان درآمد فروش شناسایی کرده که ۱۱ میلیارد تومان آن متعلق به بهمن ماه می باشد.پدرخش
انتهای خبر

0
0