پارسیس تحلیل
1399/11/13
22:11
بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام نمادها بوده است؟ پ.ن: در این لیست حق تقدم وجود ندارد. در بازار 13 بهمن 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به...

بیشترین ورود نقدینگی حقیقی در کدام نمادها بوده است؟پ.ن: در این لیست حق تقدم وجود ندارد.در بازار ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقوقی به حقیقی (ورود نقدینگی حقیقی) به سمت شرکتهای فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)/کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0