تارگت بورس
1400/09/05
22:33
#ثعمرا اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید یک پله در محدوده 670-690

#ثعمرا اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید یک پله در محدوده ۶۷۰-۶۹۰انتهای خبر

0
0