نوآوران امین
1399/08/21
15:40
بهمن سرویس(#خبهمن39 #تابعه #خبهمن) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت بهمن سرویس) ⭕️افزایش...

بهمن سرویس(#خبهمن۳۹ #تابعه #خبهمن)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بهمن سرویس)⭕️افزایش ۲۳۳۳ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۶۷۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0