تحلیل برای سود
1400/12/11
12:43
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی شنبه مناسب هستند : ✅ غگرجی ✅ سدبیر ✅ قشیر ✅ وهنر ✅ غالبر ✅ کماسه

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی شنبه مناسب هستند :✅ غگرجی


✅ سدبیر


✅ قشیر


✅ وهنر


✅ غالبر


✅ کماسه

انتهای خبر

0
0